Kærsgårde: 20 dokumenter fra 1812 - 1900 vedr. køb, salg og aftægt m.v.

Kærsgård dokumenter, køb salg og aftægt m.v.

Her vises en række dokumenter fra perioden 1800 - 1900 vedrørende Kærsgårds historie og daværende ejere. Gårdene blev dengang omtalt som St. Kjærsgaarde. 

Dokumenterne er f.eks. købe- og aftægtskontrakter. De ældste er om frikøb af tiende og køb fra Dronninglund Gods.

Dokumenterne fandtes  omkring 1975-77 hos min farbror Thomas Petersen, som dengang endnu var ejer af Kærsgård. Jeg fik lov til at låne papirerne af Thomas dengang. Dokumenterne på de efterfølgende sider er fra fotokopier taget dengang. Dokumenterne fandtes dels i original og dels som maskinskrevne afskrifter. Det er uvist, hvornår og af hvem disse afskrifter er foretaget.

IV Købekontrakt , Frikøb af tiende købt af Jens Christensen, 12/6 1811

Afskrift fra kopi af original dok. udført af Carsten Petersen, d. 8. jan 2014.

Nr. 11807 og Nr. 285

Jeg underskrevne Jens Christensen af Store Kiersgaard tilstår herved at have købt af Dronninglund og Dronninggaards godsers ejer S T H  Oberst v. Schuchardt og Hr. Justitsråd Marcussen, Konge, Kirke, Korn og Qwægtiende af min ejede og iboende gaard i bemeldte Store Kiersgaard staaende for tiende ydende hartkorn 1 Td. 7. Sk. 2 3/4 Alb. med de rettigheder og herligheder samme tilliger, jur vocandi alene derfra undtagen for at skøde til kongen.

(III) Skøde over Jens Christensens køb af Kjærsgaard, 11/6 1812

Afskrift fra kopi af original dok. udført af Carsten Petersen, d. 9. jan 2014.

 Nr. 40552 og no 285.

SKØDE
Johan Schuchardt, Hans Kongelige Majestæts Oberst og Poul Marcussen, Hans Kongelige Majestæts Justitsraad, gøre vitterligt; At vi herved sælge, skøde afhænde og overdrage til Jens Christensen af Store Kjærsgaard i Dronninglund Sogn, Jerslev Herred, Hjørring Amt hans iboende gaard Store Kjærsgaard staaende for Hartkorn ager og eng 1 Td. 7 Skpr. 2 3/4 Alb., samt

Panteobligation udsted af Kirsten Pedersdatter 3. dec. 1846

 Afskrift fra original dokument udført af Carsten Petersen, d. 15. jan 2014.
Pante obligation.

Jeg underskrevne Kirsten Pedersdatter, enke after gårdmand Jens Christensen i Store Kærsgård, Dronninglund sogn, Hjørring Amt tillige med min lauværge Thomas Pedersen i Store Kjærsgård tilstår herved at være skyldig til Christian Poulsen, boende i Diget, Dronninglund Sogn Hjørring Amt, den sum 100 rbd skriver et hundrede rigsbankdaler sølv, hvilken sum jeg forpligtiger mig til at tilbagebetale efter et halvt års lovlig opsigelse kreditors bopæl. Tillige forpligtiger jeg mig til at betale de lovlige renter hvert år til 11'te juni Terminen,

(V) Købekontrakt over Jens Christensens køb af St. Kjærsgaard, 12/6 1811

Afskrift fra kopi af original dok. udført af Carsten Petersen, d. 8. jan 2014.

 Nr. 11789 og no 285.

Kiøbe Contract.

Jeg Underskrevne Jens Christensen af Store Kiersgaalrd tilstaar herved at have kiøbt af Dronninglunds og Dronninggaards Godsers Eiere S T H Oberst von Schuchardt og hr Justitzraad Marcussen min i fæste havende gaard i bemeldte Kiersgaard med tilliggende paa Dronninglund gods i Dronninglunds sogn, Jerslev herred i Hiørring Amt, staaende for hartkorn, ager og eng. 1 td. 7 skp. 1 fjdk. 2 3/4 alb, samt den ved gaarden

(VI) Attest arveret Jens Christensens 1842

Afskrift fra kopi af original dok. udført af Carsten Petersen, d. 12. jan 2014.

VI. Attest.

Foreviseren Jens Christensen, som bebor og dyrker en gaard i Store Kjærsgaard, hvis hartkorn er 1 td. 7 skp. 1 fdk. 2 1/4 alb. ifølge det mig foreviste og siden tinglyste skøde, har opnaaet alderen 73 aar, skrives halvfjersendstyve og tre, som døbt i Dronninglund sognekirke 6 te. august 1769.

Førbenævnte gaardbruger har efterstaaende endnu levende egne sønner og stifsønner

Dødsattest Jens Christensen, død 24. aug. 1846, skrevet 7. marts 1849

Afskrift fra original af Carsten Petersen, d. 15. jan. 2014

No. 23948

I overensstemmelse med Dronninglund sogns Ministerialbog attesteres at gårdejer Jens Christensen Store Kjærsgård er død den 24de august år 1846 og at han er ægteviet med hans endnu levende enke Kirsten Pedersdatter i Dronninglund kirke den 9de October år 1814.

Lundager den 7'de marts 1849
A. Lund.

Foranstående attest bedes tinglæst inden Dronninglund Herreds Ret som Adkomst for mig der efter Amtets Tilladelse hensidder i uskiftet Boe

(II) Skøde over Jens Christensens tiende frikøb, 11/6 1812

Afskrift fra kopi af original dok. udført af Carsten Petersen, d. 9. jan 2014.

 Nr. 56740 og no 285.

SKØDE
Johan Schuchardt, Hans Kongelige Majestæts Oberst
og Poul Marcussen, Hans Kongelige Majestæts justitsraad, gøre vitterligt:
At vi herved sælge, skjøde og afhænde til Jens Christensen af store Kjærsgaard i Dronninglund sogn, Jerslev Herred, Hjørring Amt, Konge, Kirke, Korn og kvægtiende af hans

Arveret efter Jens Christensen 1846

Afskrift ved Carsten Petersen d. 14. jan. 2014.

Vi underskrevne eneste og myndige arvinger efter den i store Kjærsgaard i Dronninglund sogn den 24de. august sidst afgangen Jens Christensen, nemlig.

  1. Hans enke Kirsten Pedersdatter
  2. Sønnen Peter Christian Jensen.
  3. Gårdejer Christian Thomsen af Kraghede, Øster Brønderslev sogn der er gift med den afdødes datter Anne Chatrine Jensdatter,

angiv herunder under tilbud af Ed, at det os som arv after bemeldte afdøde tilfaldne halve bo i det højeste kan anslaaes til en verdi af 800 skriver otte hundred rigsbankdaler,

9. Aflysning panteobligation af Kirsten Pedersdatter, 10. marts 1849

Afskrift af original udført af Carsten Petersen, d. 16. jan. 2014

 Da hosfølgende Panteforsikring af 3. december 1846 til Christian Poulsen af Diget for 100 rbd sølv nu er indfriet bedes den ved retten aflyst og af pantebogen udslettet.

Store Kjærsgård den 10. marts 1849.

Kirsten Pedersdatter
med ført Pen.