Om Grindsted

Fra Niels Hedins: Hammer Bakker udg. 1931

Grindsted havde i 1664 ingen Skov. Hertil er at bemærke, at Skove i Matriklerne altid betyder Oldenskove i Modsætning til »Suurskove«, der kunde bestaa af Eller og Espe, og at Ejendommenes Skyldsætning altid beregnedes ogsaa i Forhold til, hvor mange Svin de paa hver Ejendom kunde oldenføde. I Indberetningen af 1785 dateret Wraae d. 15. Marts erklæres Grindsted for atter ingen Skov at have og intet til ung Skov indtaget. Af Hoveriindberetningen af 1791 ses det, at Grindsted Bønder gør Hovtjeneste til Sønder Elkjær, der alt paa dette Tidspunkt er udgaaet af Ejerskabet med Vraa og nu har selvstændig Ejer.

I Grindsted oprettedes i 1733 Hammer Sogns første Skole, der ifølge Fundatsen af følgende Aar havde til Huse i et Skolehus paa 6 Fag i Længden og 4 Fag i Bredden. Her holdt i 1745 Anders Pedersen, i 1748 Jens Poulsen og i 1755 Jens Pedersen fast Skolegang. Skolen her søgtes bl. a. af Børn fra Grindsted, Brødland, Torndal, Østbjerg, Møgelmose og Sølgaarde. I Grindsted boede endvidere Natmanden for Hammer Sogn — Rakkeren, Hesteflaaeren og Skorstensfejeren i samme Person. Af Kirkebogen ses det, at Aaret 1747 var et skæbnesvangert Aar for Natmandsfamilien; først døde Natmand Jens Nielsens Kone, Kirsten Lorentzdatter, derefter Sønnen Lorentz og endelig i November Maaned Natmandens Moder, den tidligere Natmands Enke, Mette Jensdatter.

Engang først i forrige Aarhundrede flaaede Rakkeren en Hest paa en Gaard i Hammer Sogn. Mens Arbejdet stod paa, kom Sognepræsten til Stede. Han bad Beboerne paa Gaarden om at give sig et Stykke Smørrebrød, som han satte paa det Sted af Dyrets Krop, hvor Huden just var flaaet af, hvorpaa han atter tog det og spiste det. Men det var for at retlede sine Sognebørn i den indgroede Opfattelse, at det var forbundet med Vanære at tage Skindet af en død Hest, eller at der var noget urent eller ækelt i at komme i Berøring med den flaaede Krop. — Hvem Rakkeren var, eller hvem den modige Præstemand var, har man desværre glemt at tilføje.

Gamle Folk i Hammer Bakker husker endnu Kaj-Else i Grindsted, en gammel Kone, der solgte Hvedebrød, og om hvis malpropre Behandling heraf de alle har hver sin Version at berette: Kaj-Else havde Koen i Stuen ved Siden af sig. Den »gjorde« i Hvedebrødskurven; men Else solgte af Kurven, som den var. Stod Hvedebrødet for længe i Kurven, friskede Else det op i Bydammen; gik Sukkeret paa Kagerne i Skorpe, pyntede hun paa det med Tungen, saa det atter blev blankt. —

Grindsted synes at være en gammel By, og som Sulsted rimeligvis en Adelby: Grimstad; men Navnet skrives i ældre Tider saa vilkaarligt: Grimsted, Gringsted, Grenndsted, at intet heraf med Bestemthed tør udledes. I 1552 ejer Fru Eline Gøye i Grenndsted: Item en gaard, som Chrestenn Iacopszøn iboer, giffuer ½ løb smør, ett suin, giesterj 6 heste at holde. Item Lasz Tømmermand ibid., giffuer 9 sk.